Twitter Folds สำนักงานบรัสเซลส์จุดประกายความกังวลจากผู้กำหนดนโยบายของสหภาพยุโรป – รายงาน

Twitterได้พับสำนักงานในกรุงบรัสเซลส์หลังจากมีกระแสการลดและเลิกจ้างทั่วทั้งบริษัท แม้ว่าสำนักงานในกรุงบรัสเซลส์จะมีขนาดเล็ก แต่ก็ถูกมองว่าเป็น “ช่องทางสำคัญต่อผู้กำหนดนโยบายของยุโรป” อ้างอิงจาก Financial Times ซึ่งเป็นหน่วยงานแรกที่รายงานข่าว Julia Mozer และ Dario La Nasa สองเสาหลักคนสุดท้ายของสำนักงานบรัสเซลส์ ลาออกจากบริษัทเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว Mozer และ La Nasa รับผิดชอบนโยบายดิจิทัลของ...